ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα πρέπει να διαχειρίζονται νέους τύπους πληρωμών και να διεξάγουν με ασφάλεια τραπεζικές συναλλαγές πολλαπλών νομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Αντιμετωπίστε την πρόκληση αυτή, παρέχοντας στους πελάτες σας την εμπειρία που απαιτούν με πιστοποιημένα συστήματα πληρωμών και κανονιστικής συμμόρφωσης.

CORE BANKING CSB2 CORE BANKING CSB2

CORE BANKING CSB2

Νέας γενιάς core banking - Blue Edition

MOBILE BANKING MOBILE BANKING

MOBILE BANKING

ARTEMIS mobile banking app: ο τραπεζικός ψηφιακός βοηθός

POSEIDON AML POSEIDON AML

POSEIDON AML

Σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων

KYC KYC

KYC

Know Your Customer

GREEK PEP LIST GREEK PEP LIST

GREEK PEP LIST

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.