ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας στοιχεία μέσα από τους ετήσιους ισολογισμούς.

Οι ισολογισμοί καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά τη διάρκεια του 2019-2020, η Natech κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 40%, λόγω των σημαντικών νέων συμφωνιών μετά το λανσάρισμα της νέας γενιάς Core Banking System CSB2.


Η NATECH A.E. δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 2 Ν. 4601/2019 σχέδιο πράξης μερικής διάσπασης της εταιρείας με σύσταση νέας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), στην οποία θα εισφερθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του φωτοβολταϊκου πάρκου της εταιρείας στην περιοχή της Κορίνθου με ισχύ 500kw.

Published: 30/06/2021

https://www.natechsa.com/pages/photovoltaic