ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας στοιχεία μέσα από τους ετήσιους ισολογισμούς.

Οι ισολογισμοί καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά τη διάρκεια του 2019-2020, η Natech κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 40%, λόγω των σημαντικών νέων συμφωνιών μετά το λανσάρισμα της νέας γενιάς Core Banking System CSB2.


Η NATECH A.E. δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 2 Ν. 4601/2019 σχέδιο πράξης μερικής διάσπασης της εταιρείας με σύσταση νέας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), στην οποία θα εισφερθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του φωτοβολταϊκου πάρκου της εταιρείας στην περιοχή της Κορίνθου με ισχύ 500kw.

Published: 30/06/2021

https://www.natechsa.com/pages/photovoltaic

 

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.