Οι σημαντικότεροι παράγοντες κατά την επιλογή ενός παρόχου core banking συστήματος

Στην αναζήτηση ενός κατάλληλου πάροχου core banking είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ένα πλήθος βασικών παραγόντων, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της γενικής αποδοτικότητας του συστήματος και στην αποφυγή πιθανών ελλείψεων. Παρακάτω περιγράφονται κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς:

Οι σημαντικότεροι παράγοντες κατά την επιλογή ενός παρόχου core banking συστήματος

Λειτουργικότητα: Είναι σημαντικό να εξιολογηθεί αν το core banking σύστημα διαθέτει τις απαιτούμενες δυνατότητες για να ικανοποιήσει τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν σε έναν οργανισμό.

Δυνατότητα κλιμάκωσης: Επιπρόσθετες ανάγκες μπορεί να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου από τη μεγέθυνση του οργανισμού. Το σύστημα του πάροχου που θα επιλεχθεί, θα πρέπει να μπορεί να κλιμακωθεί παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε λογισμικό ή συνεργασία με τρίτες εταιρείες.

Ασφάλεια: Για να εξασφαλίσουν την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των πελατών και να αποφευχθούν κακόβουλες προσβάσεις, πρέπει ο πάροχος να εμφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογράφησης, ασφαλή πρωτόκολλα πιστοποίησης και απροσπέλαστες διαδικασίες πρόσβασης.

Ενσωμάτωση: Το core banking σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στα υπάρχοντα συστήματα και στις διαδικασίες, καθώς και σε οποιεσδήποτε εφαρμογές τρίτων που χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός στο μέλλον.

Υποστήριξη: Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος με εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης, άμεση επικοινωνία, εκπαιδεύσεις, τεχνική βοήθεια και συνεχείς ενημερώσεις. Πράγοντας που δίνει επιπρόθεστη αξία σε έναν πάροχο είναι η ύπαρξη disaster recovery plan καθώς και πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας για να αντιμετωπιστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Κόστος: Κατά την αξιολόγηση της τιμολόγησης, θα πρέπει να κριθεί η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα της τιμής και θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τον συνολικό κόστος κτήσης συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων εξόδων συντήρησης ή υποστήριξης.